Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste (päivitetty 20.5.2018).

1 Rekisterin nimi

Kangasalan Moottorikerho Ry:n jäsenrekisteri.

2 Rekisterinpitäjä

Kangasalan Moottorikerho Ry (KaMoKe)

Nallekarhuntie 2, 36100 Kangasala

https://www.kamoke.fi

Puhelin: 040 745 9956

Sähköposti: info@kamoke.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Miska Jokinen

Nallekarhuntie 2

36100 Kangasala

Puhelin: 040 745 9956

Sähköposti: sihteeri@kamoke.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä Yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Sporttisaitti Jäsenluettelo) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina Yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenien yhteystiedot: postiosoite, puhelin ja sähköpostiosoite (Suomen Moottoriliiton vaatimusten mukaisesti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (lisenssitiedot, kausimaksut tms.)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

5.1 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerho voi luovuttaa jäsentietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Kerho voi itse tiedottaa lajiin liittyvistä tärkeistä asioista rekisterissä oleville.

Jäsen voi antaa kerholle luvan luovuttaa yhteystietonsa medialle haastatteluja varten. Mikäli jäsen on antanut luvan, kerho voi luovuttaa vain medialle haastattelua varten jäsenen yhteystiedot (henkilön nimi, puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite).

Kerho ei luovuta tietoja yhteistyökumppaneilleen ja/tai muille kolmansille osapuolille, poislukien Suomen Moottoriliitto Ry (SML). Jäsenrekisteriin kirjattuja tietoja luovutetaan Suomen Moottoriliitolle kilpailutoiminnassa vaadittavan lisenssin hankkimista, rekisteröimistä ja hallinnointia varten. SML käsittelee tietoja MOTTI-järjestelmässä. Jokaisella henkilöllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen. Luovutettava aineisto sisältää nimen, osoitteen ja mahdollisesti sukupuolen sekä syntymävuoden.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle eikä myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana ja niihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

Kangasalan Moottorikerho Ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto määritellyn ajan (10 vuotta) Kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Tietosuojaselosteen liite

Crossikoulun osallistujarekisterin tietosuojaseloste on erillisenä liitteenä. Lisätietoja saa tarvittaessa sihteeriltä.