Turvallisuus

Turvallisuus on meille tärkeä asia. Kaikessa järjestämässämme toiminnassa turvallisuus on etusijalla. Turvallisuuteen liittyvät asiat otetaan huomioon jo toimintaa suunnitellessa.

Turvallisuusasioissa teemme aktiivista yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa.

Hätänumero 112.
Hälytä apua tarvittaessa yleisen hätänumeron kautta.

Pyrimme edistämään turvallista ajoharjoittelua muun muassa järjestämällä turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia sekä jakamalla aktiivisesti turvallisuustietoa ja ensiapuohjeita jäsenillemme. 

Kaikkia mahdollisia riskejä emme voi etukäteen poistaa, mutta voimme kuitenkin jo etukäteen varautua suurimpaan osaan niistä.

Koronavarautuminen

Koronaviruksen aiheuttamien viranomaisten määräämien rajoitustoimien vuoksi toiminnassamme on jouduttu tekemään erityisjärjestelyitä, joiden tiedot on koottu omalle ohjesivulleen.

Turvallisuusasiakirjat

Vastuullisena toimijana olemme laatineet toimintaamme koskevat turvallisuuden ja riskienhallinnan asiakirjat, jotka sisältävät toimintamme turvallisuutta koskevat tiedot, nimetyt vastuuhenkilöt sekä toimintaohjeet erilaisiin onnettomuustilanteisiin.

Kaikille järjestämäämme toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot toiminnan turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti. Turvallisuusasiakirjat ovat niiden julkisilta osin luettavissa kerhomme jäsensivuilla. Osa turvallisuusasiakirjoista sekä turvallisuusasiakirjojen sisältämistä tiedoista on kuitenkin salassa pidettäviä. Asiakirjojen salassapito perustuu julkisuuslain (621/1999) 24.1§:n kohtiin 7 ja 8 niiden sisältämien kerhomme turvallisuusjärjestelyitä ja varautumista koskevien tietojen julkaiseminen voisi aiheuttaa vahinkoa tai mahdollisia turvallisuusriskejä kerhollemme.

Turvallisuusasiakirjojen laatimisvelvoite pohjautuu muun muassa Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti ilmoitamme toiminnassamme mahdollisesti sattuneista onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeistuksen mukaisesti. 

Onnettomuustilanteet kirjataan onnettomuuskirjanpitoomme, jotta voimme ylläpitää turvallisuuden tilannekuvaa. Lisäksi pystymme onnettomuuskirjanpitomme avulla osoittamaan kerhomme toiminnassa ja reiteillä tapahtuneet onnettomuudet sekä niiden johdosta tehdyt mahdolliset toimenpiteet turvallisuuteen liittyen. Kaikki tehdyt kirjaukset ovat anonyymejä eli niihin ei liitetä asianosaisten henkilötietoja. Onnettomuuskirjanpito ei kuitenkaan ole julkinen, jotta asianosaisten yksityisyys voidaan turvata.

Voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudatamme esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamia kuluttajapalveluiden turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia

Vastuu turvallisuusasioista

Kerhomme toiminnan turvallisuudesta vastaa elokuussa 2021 perustettu turvallisuusjaosto, jonka vastuuhenkilönä toimii hallituksen jäsen Milja Käpynen.