Riskienarviointi

Kerhomme turvallisuustyö pohjautuu säännöllisesti päivitettäviin riskienarviointiin. Riskienarviointi toteutetaan vuosittain kerhomme turvallisuusjaoston toimesta. Tehdyn riskienarvioinnin pohjalta tehdään tarvittavat muutokset kerhomme riskienhallintasuunnitelmaan.

Riskienhallintasuunnitelmamme on salassa pidettävä asiakirja, joten sitä ei julkaista verkkosivuillamme eikä siitä näin ollen voida antaa tarkempia tietoja. Asiakirjan salassapito perustuu julkisuuslain (621/1999) 24.1§:n 7. kohtaan, koska se sisältää tietoja kerhomme turvallisuusjärjestelyistä ja varautumista koskevista asioista, joiden julkaisu voisi aiheuttaa vahinkoa kerhollemme.

Riskienarviointikysely

Turvallisuusjaosto on laatinut riskienarviointikyselyn, jonka avulla kartoitamme jäsenistömme ajatuksia riskienarviointityön tueksi. Kysely on tarkoitus toteuttaa noin kahden vuoden välein.

Kyselyn tulokset käsitellään turvallisuusjaoston kokouksessa kevään 2022 aikana ja niitä hyödynnetään kerhomme riskienhallintasuunnitelman päivittämisessä.

Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2022.